Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jaśle jest:
Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. Informujemy również, że w Urzędzie Miasta w Jaśle powołany jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Miasta w Jaśle lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych. Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania na propozycje projektów zgłoszonych w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10 683 Olsztyn NIP: 7393910693


Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z  wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.

• Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności:

I. Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;

II. Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i  przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.


Przysługujące prawa

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Przekazując nam Państwa dane osobowe macie prawo do:
1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
2)ich sprostowania (poprawiania),
3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.


Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Urzędem Miasta w Jaśle. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.


Zmiana polityki prywatności

Urząd Miasta w Jaśle zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.